مطالب درس ادبیات فارسی
نمونه سوالات انشا پایه دوم(خردادماه)

صفحه اول

درستي يا نادرستي جملات زير را مشخص كنيد.

الف) استفاده از توصيف براي ذكر جزئيات سبب تاثير بخشي بيشتر نوشته مي شود.                  ص                غ

ب) رعايت فاصله (حاشيه گذاري) در دوطرف انشا به زيبايي متن كمك نمي كند.                    ص               غ

 

جملات زير را كامل كنيد

الف) اگر نويسنده شرح حال شخص ديگري را بنويسد به اين نوع نوشته ............................ مي گويند.

ب) به سروده ها و نوشته هايي كه راه بهتر زيستن وسعادت را نشان مي دهند ادبيات ............................. مي گويند.

 

به خلاصه و فشرده ي خواسته ها و آرمان هاي يك گروه يايك ملت چه مي گويند؟

الف) ضرب المثل            ب) شعار             ج) كلمات قصار            د) امثال وحكم

 

در مصراع(وطن ما به جاي مادر ماست) چه زيبايي ادبي به كار رفته است؟

الف) تشبيه                   ب) جناس            ج) تلميح                    د) تشخيص

 

دو مورد از راه هاي كوتاه نويسي را نام ببريد .

1. ................................................           2............................................

 

فوايد با ادب بودن را بنويسيد .(2مورد)

 

مصراع (ذات او دروازه ي شهر علوم ) تلميح به چه چيزي دارد؟

 

عبارت زير را با دوجمله ي مناسب كامل كنيد.

  اكنون كه سال به پايان خويش نزديك مي شود من بايد................................................................................................................................................

................................................................................................................. .

 

مفهوم بيت زير را بنويسيد.

        علم چندان كه بيش تر خواني                  چون عمل در تو نيست ناداني

 

واج آرايي چيست ؟ براي آن مثالي بنويسيد.

 

 

صفحه دوم

يكي از سه موضوع زير را انتخاب نموده ودر مورد آن انشايي بنويسيد

* يكي از زيبايي هاي آفرينش را توصيف كنيد.

*من سرزمينم ايران را دوست دارم..................

*شرح حال مختصري از خود بنويسيد.

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت 1392ساعت 9:48  توسط علیرضا سورانی | 
متن املا پایه دوم(خردادماه)

 

زبان هر جامعه در هر دوره اي نماينده ي فكر وفرهنگ همان روزگار است بهترين راه براي آشنايي با انديشه ها و باورهاي هر

 

جامعه روي آوردن به ادبيات آن جامعه است.

 

ايرانيان داراي هوش واستعداد فكري خوبي هستند قلمرو ايران چندان وسيع و گسترده دامن است كه به يك سو تابستان و دگر

 

سو زمستان است .

 

سفر زندگي به مهارت هايي نياز دارد كه بدون آن ها زندگي آينده پر مشقت خواهد بود وما مي توانيم با توكل به پروردگار به اين

 

مهارت ها دست يابيم وزندگي خود را سرشار از طراوت  وشادابي كنيم .

 

خانواده كوچكترين بخش اجتماع است  وبراي خود هنجار وحريم و قانون  وآدابي دارد و اهل هر خانواده متناسب با آن  آداب  و

 

معيارهاي اخلاقي تربيت مي شوند .

 

امروز نوجوانان شاداب و با ايمان  وجوانان سرزنده  وپاك آيين ميهن اسلامي همانند قلل استوار و پايدار ند كه  مايه ي عزت و

 

افتخار نسل هاي امروز وفردايند .

 

اين يكي از عادات ماست كه هرچه را  داريم پاس نمي داريم و همين كه از دست رفت متوجه خطاي خود مي شويم انگشت

 

ندامت به دندان مي گزيم و سودي نمي بريم بنا براين هميشه بايد به خاطر داشته باشيم كه وقت عزيز و گران بهاست .

 

 

 

 

با آرزوي موفقيت    

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت 1392ساعت 9:45  توسط علیرضا سورانی | 
نمونه سوالات املایی پایه دوم(خردادماه)

ردیف

صفحه اول

بارم

1

درستي يا نادرستي جملات زير را مشخص كنيد.

الف) زنگ املا فرصتي برا سنجش خوب گوش دادن مي باشد.                                      ص                غ

ب) كلمه (حيات )به معني محوطه ي بيرون خانه وكلمه (حياط ) به معني زندگي است .         ص                غ

 

1

2

جاهاي خالي را با استفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.

الف) روزگار مانند دريايي است كه هميشه در .................. ومد است . ( جزر – جذر )

ب) يك نوجوان بايد خطا را از ....................... تشخيص دهد .(  صواب – ثواب )

 

1

3

در كدام گزينه غلط املايي وجود دارد ؟

الف) اغراظ گوناگون               ب) عرصه ها وميدان ها               ج) سقف غار                د) مجادله ي لفظي

 

1

4

معني واژه ي (عصاره ) كدام يك از گزينه هاي زير است ؟

الف) تشنگي                       ب) چكيده                               ج) عصر                      د) معاصر

 

1

5

معني كدام گزينه نادرست است؟

الف) ندامت : پشيماني           ب) محاربه : با يكديگرجنگيدن       ج)دلق : شكايت             د) حلاوت : شيريني

 

1

6

در كدام گزينه دو كلمه نسبت به هم مترادف هستند؟

الف) تفك وتامل                 ب) پير وجوان                           ج) انباز وهمتا                د) تحمل وتوكل

 

1

7

در عبارت زير تشديد را در جاي مناسب قرار دهيد.

 

 بايد برنامه ي خود را چنان مرتب كنيم كه در هر ساعتي كار معيني داشته باشيم .

 

1

8

با حروف در هم ريخته شده ي زير كلماتي بسازيد كه با كلمات داخل پرانتز مترادف باشند .

الف)  ك- ذ – و –ا – ت (............................)                 ب)  ع – م – و – م – د (...................................)

 

1

9

كلماتي در متن زير نادرست نوشته شده آن ها را پيدا كرده و شكل درست آن را بنويسد.

فوا سل ميان قطعات باغ مصتور از انواع درختان ميوه است ودرختان براي رفع عتش به انتظار باران نشسته اند وبا آمدن باران رايهه ي دل انگيزي به

مشام مي رسد.

(...........................)        (.................................)        (....................................)       (...................................)

 

 

2

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت 1392ساعت 9:42  توسط علیرضا سورانی | 
باد نوروزي همي در بوستان بتگر شود
تا زصنعش هر درختي لعبتي ديگر شود
باغ همچون كلبه بزاز پرديبا شود
راغ همچون طبله عطار پرعنبر شود
روي بند هر زميني حله چيني شود
گوشوار هر درختي رشته گوهر شود
چون حجابي لعبتان خورشيد را بيني به ناز
گه برون آيد زميغ و گه به ميغ اندر شود
افسر سيمين فرو گيرد
ز سر كوه بلند
بازمينا چشم و زيبا روي و مشكين سر شود عنصری
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی
حافظ
صبا به تهنيت پير مي فروش آمد
كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد
هوا مسيح نفس گشت و باد نافه گشاي
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار
كه غنچه غرق عرق گشت و گل بجوش آمد
به گوش هوش نيوش از من و به عشرت كوش
كه اين سخن سحر از هاتفم به گوش آمد
زفكر تفرقه باز آن تاشوي مجموع
به حكم آنكه جو شد اهرمن، سروش آمد
ز مرغ صبح ندانم كه سوسن آزاد
چه گوش كرد كه باده زبان خموش آمد
چه جاي صحبت نامحرم است مجلس انس
سر پياله بپوشان كه خرقه پوش آمد
زخانقاه به ميخانه مي رود حافظ
مگر زمستي زهد ريا به هوش امد
حافظ

 

درخت غچه برآورد و بلبلان مستند
جهان جوان شد و ياران به عيش بنشستند
حريف مجلس ما خود هميشه دل مي برد
علي الخصوص كه پيرايه اي بر او بستند
بساط سبزه لگدكوب شد به پاي نشاط
ز بس كه عامي و عارف به رقص برجستند
يكي درخت گل اندر سراي خانه ماست
كه سروهاي چمن پيش قامتش پستند
به سرو گفت كسي، ميوه اي نمي آري
جواب داد كه آزادگان، تهي دستند
سعدی

 

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
که در دستت بجز ساغر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب
که دایم در صدف گوهر نباشد
غنیمت دان و می خور در گلستان
که گل تا هفته دیگر نباشد
ایا پرلعل کرده جام زرین
ببخشا بر کسی کش زر نباشد
بیا ای شیخ و از خمخانه ما
شرابی خور که در کوثر نباشد
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
که علم عشق در دفتر نباشد
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
که حسنش بسته زیور نباشد
شرابی بی خمارم بخش یا رب
که با وی هیچ درد سر نباشد
من از جان بنده سلطان اویسم
اگر چه یادش از چاکر نباشد
به تاج عالم آرایش که خورشید
چنین زیبنده افسر نباشد
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ
که هیچش لطف در گوهر نباشد حافظ

 

بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیم
به پای سرو آزادی سر و دستی برافشانیم
به عهد گل زبان سوسن آزاد بگشاییم
که ما خود درد این خون خوردن خاموش می دانیم
نسیم عطر گردان بوی خون عاشقان دارد
بیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیم
شرار ارغوان واخیز خون نازنینان است
سمندر وار جان ها بر سر این شعله بنشانیم
جمال سرخ گل در غنچه پنهان است ای بلبل
سرودی خوش بخوان کز مژده ی صبحش بخندانیم
گلی کز خنده اش گیتی بهشت عدن خواهد شد
ز رنگ و بوی او رمزی به گوش دل فروخوانیم
سحر کز باغ پیروزی نسیم آرزو خیزد
چه پرچم های گلگون کاندر آن شادی برقصانیم
به دست رنج هر ناممکنی ممکن شود آری
بیا تا حلقه ی اقبال محرومان بجنبانیم
الا ای ساحل امید سعی عاشقان دریاب
که ما کشتی درین توفان به سودای تو می رانیم
دلا در یال آن گلگون گردن تاز چنگ انداز
مبادا کز نشیب این شب سنگین فرومانیم
شقایق خوش رهی در پرده ی خون می زند ، سایه
چه بی راهیم اگر همخوانی این نغمه نتوانیم هوشنگ ابتهاج

 

آمد بهار خرم با رنگ و بوي طيب
با صد هزار زينت و آرايش عجيب
شايد كه مرد پير بدين گه جوان شود
گيتي بديل يافت شباب از پي مشيب
چرخ بزرگوار يكي لشگري بكرد
لشگرش ابر تيره و باد صبا نقيب
نقاط برق روشن و تندرش طبل زن
ديدم هزار خيل و نديدم چنين مهيب
آن ابر بين كه گريد چون مرد سوگوار
و آن رعد بين كه نالد چون عاشق كثيب
خورشيد ز ابر تيره دهد روي گاه گاه
چونان حصاريي كه گذر دارد از رقيب
يك چند روزگار جهان دردمند بود
به شد كه يافت بوي سمن را دواي طيب
باران مشك بوي بباريد نو بنو
وز برف بركشيد يكي حله قصيب
گنجي كه برف پيش همي داشت گل گرفت
هر جو يكي كه خشك همي بود شد رطيب
لاله ميان كشت درخشد همي ز دور
چون پنجه عروس به حنا شده خضيب
بلبل همي بخواند در شاخسار بيد
سار از درخت سرو مر او را شده مجيب
صلصل بسر و بن بر با نغمه كهن
بلبل به شاخ گل بر بالحنك غريب
اكنون خوريد باده و اكنون زييد شاد
كه اكنون برد نصيب حبيب از بر حبيب رودکی

 

برآمد باد صبح و بوي نوروز
به کام دوستان و بخت پيروز
مبارک بادت اين سال و همه سال
همايون بادت اين روز و همه روز
چو آتش در درخت افکند گلنار
دگر منقل منه آتش ميفروز
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
حسدگو دشمنان را ديده بردوز
بهاري خرمست اي گل کجايي
که بيني بلبلان را ناله و سوز
جهان بي ما بسي بودست و باشد
برادر جز نکونامي ميندوز
نکويي کن که دولت بيني از بخت
مبر فرمان بدگوي بدآموز
منه دل بر سراي عمر سعدي
که بر گنبد نخواهد ماند اين کوز
دريغا عيش اگر مرگش نبودي
دريغ آهو اگر بگذاشتي يوز سعدی

 

عيد، «حول حالنا» است
كه واجب است بفهميم
عيد، شوقي است
كه پدرم را به مزرعه مي خواند
عيد، تن پوش كهنه باباست
كه مادر
آن را به قد من كوك مي زند
و من آن قدر بزرگ مي شوم
كه در پيراهن مي گنجم
عيد، تقاضاي سبز شدن است
يا مقلب القلوب! سلمان هراتی

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند 1391ساعت 11:6  توسط علیرضا سورانی | 
باد نوروزي همي در بوستان بتگر شود
تا زصنعش هر درختي لعبتي ديگر شود
باغ همچون كلبه بزاز پرديبا شود
راغ همچون طبله عطار پرعنبر شود
روي بند هر زميني حله چيني شود
گوشوار هر درختي رشته گوهر شود
چون حجابي لعبتان خورشيد را بيني به ناز
گه برون آيد زميغ و گه به ميغ اندر شود
افسر سيمين فرو گيرد
ز سر كوه بلند
بازمينا چشم و زيبا روي و مشكين سر شود عنصری
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی
حافظ
صبا به تهنيت پير مي فروش آمد
كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد
هوا مسيح نفس گشت و باد نافه گشاي
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار
كه غنچه غرق عرق گشت و گل بجوش آمد
به گوش هوش نيوش از من و به عشرت كوش
كه اين سخن سحر از هاتفم به گوش آمد
زفكر تفرقه باز آن تاشوي مجموع
به حكم آنكه جو شد اهرمن، سروش آمد
ز مرغ صبح ندانم كه سوسن آزاد
چه گوش كرد كه باده زبان خموش آمد
چه جاي صحبت نامحرم است مجلس انس
سر پياله بپوشان كه خرقه پوش آمد
زخانقاه به ميخانه مي رود حافظ
مگر زمستي زهد ريا به هوش امد
حافظ

 

درخت غچه برآورد و بلبلان مستند
جهان جوان شد و ياران به عيش بنشستند
حريف مجلس ما خود هميشه دل مي برد
علي الخصوص كه پيرايه اي بر او بستند
بساط سبزه لگدكوب شد به پاي نشاط
ز بس كه عامي و عارف به رقص برجستند
يكي درخت گل اندر سراي خانه ماست
كه سروهاي چمن پيش قامتش پستند
به سرو گفت كسي، ميوه اي نمي آري
جواب داد كه آزادگان، تهي دستند
سعدی

 

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
که در دستت بجز ساغر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب
که دایم در صدف گوهر نباشد
غنیمت دان و می خور در گلستان
که گل تا هفته دیگر نباشد
ایا پرلعل کرده جام زرین
ببخشا بر کسی کش زر نباشد
بیا ای شیخ و از خمخانه ما
شرابی خور که در کوثر نباشد
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
که علم عشق در دفتر نباشد
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
که حسنش بسته زیور نباشد
شرابی بی خمارم بخش یا رب
که با وی هیچ درد سر نباشد
من از جان بنده سلطان اویسم
اگر چه یادش از چاکر نباشد
به تاج عالم آرایش که خورشید
چنین زیبنده افسر نباشد
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ
که هیچش لطف در گوهر نباشد حافظ

 

بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیم
به پای سرو آزادی سر و دستی برافشانیم
به عهد گل زبان سوسن آزاد بگشاییم
که ما خود درد این خون خوردن خاموش می دانیم
نسیم عطر گردان بوی خون عاشقان دارد
بیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیم
شرار ارغوان واخیز خون نازنینان است
سمندر وار جان ها بر سر این شعله بنشانیم
جمال سرخ گل در غنچه پنهان است ای بلبل
سرودی خوش بخوان کز مژده ی صبحش بخندانیم
گلی کز خنده اش گیتی بهشت عدن خواهد شد
ز رنگ و بوی او رمزی به گوش دل فروخوانیم
سحر کز باغ پیروزی نسیم آرزو خیزد
چه پرچم های گلگون کاندر آن شادی برقصانیم
به دست رنج هر ناممکنی ممکن شود آری
بیا تا حلقه ی اقبال محرومان بجنبانیم
الا ای ساحل امید سعی عاشقان دریاب
که ما کشتی درین توفان به سودای تو می رانیم
دلا در یال آن گلگون گردن تاز چنگ انداز
مبادا کز نشیب این شب سنگین فرومانیم
شقایق خوش رهی در پرده ی خون می زند ، سایه
چه بی راهیم اگر همخوانی این نغمه نتوانیم هوشنگ ابتهاج

 

آمد بهار خرم با رنگ و بوي طيب
با صد هزار زينت و آرايش عجيب
شايد كه مرد پير بدين گه جوان شود
گيتي بديل يافت شباب از پي مشيب
چرخ بزرگوار يكي لشگري بكرد
لشگرش ابر تيره و باد صبا نقيب
نقاط برق روشن و تندرش طبل زن
ديدم هزار خيل و نديدم چنين مهيب
آن ابر بين كه گريد چون مرد سوگوار
و آن رعد بين كه نالد چون عاشق كثيب
خورشيد ز ابر تيره دهد روي گاه گاه
چونان حصاريي كه گذر دارد از رقيب
يك چند روزگار جهان دردمند بود
به شد كه يافت بوي سمن را دواي طيب
باران مشك بوي بباريد نو بنو
وز برف بركشيد يكي حله قصيب
گنجي كه برف پيش همي داشت گل گرفت
هر جو يكي كه خشك همي بود شد رطيب
لاله ميان كشت درخشد همي ز دور
چون پنجه عروس به حنا شده خضيب
بلبل همي بخواند در شاخسار بيد
سار از درخت سرو مر او را شده مجيب
صلصل بسر و بن بر با نغمه كهن
بلبل به شاخ گل بر بالحنك غريب
اكنون خوريد باده و اكنون زييد شاد
كه اكنون برد نصيب حبيب از بر حبيب رودکی

 

برآمد باد صبح و بوي نوروز
به کام دوستان و بخت پيروز
مبارک بادت اين سال و همه سال
همايون بادت اين روز و همه روز
چو آتش در درخت افکند گلنار
دگر منقل منه آتش ميفروز
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
حسدگو دشمنان را ديده بردوز
بهاري خرمست اي گل کجايي
که بيني بلبلان را ناله و سوز
جهان بي ما بسي بودست و باشد
برادر جز نکونامي ميندوز
نکويي کن که دولت بيني از بخت
مبر فرمان بدگوي بدآموز
منه دل بر سراي عمر سعدي
که بر گنبد نخواهد ماند اين کوز
دريغا عيش اگر مرگش نبودي
دريغ آهو اگر بگذاشتي يوز سعدی

 

عيد، «حول حالنا» است
كه واجب است بفهميم
عيد، شوقي است
كه پدرم را به مزرعه مي خواند
عيد، تن پوش كهنه باباست
كه مادر
آن را به قد من كوك مي زند
و من آن قدر بزرگ مي شوم
كه در پيراهن مي گنجم
عيد، تقاضاي سبز شدن است
يا مقلب القلوب! سلمان هراتی

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند 1391ساعت 11:6  توسط علیرضا سورانی | 
spring 1 5 450x400 تصاویری بسیار زیبا از فصل بهار
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند 1391ساعت 10:56  توسط علیرضا سورانی | 
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند 1391ساعت 10:54  توسط علیرضا سورانی | 

نمونه سوالات انشایی کلاس دوم (نوبت اول)

به نام خدا

نام..........                 مديريت آموزش وپرورش شهرستان تيران وكرون        نمره باعدد:  

نام خانوادگي..........                      مدرسه امام صادق(ع)                         نمره باحروف:

نام پدر........                         ارزشيابي نوبت اول(دي ماه90)                    

كلاس.........                        درس:انشاونگارش      پايه ي دوم

رديف

سوالات

 

1

درستي يا نادرستي جملات زيررا مشخص نماييد.

 

الف)ازتلميح براي جذاب تروغني تركردن انشا مي توان بهره گرفت.              ص           غ

ب)درنوشتن انشابه اصل ساده نويسي وكوتاهي جملات نبايد توجه كرد.          ص           غ          

 

2

به خلاصه وفشرده خواسته هاوآرمانهاي يك گروه يا يك ملت مي گويند.

 

شعار             ضرب المثل             كلمات قصار             امثال وحكم            

 

3

در مصراع (ذات اودروازه ي شهرعلوم)چه آرايه ي ادبي به كاررفته است؟

 

تشبيه             تشخيص                 تلميح                      ضرب المثل

 

4

شعري كه مصراع بيت اول باتمام مصراع هاي دوم همه ي بيتها هم قافيه است وبيش از15بيت دارد

 

قطعه             قصيده                   مثنوي                     غزل

 

5

بادوواژه ي(آسمان –ستاره)يك جمله ي ادبي ويك جمله زباني بنويسيد.

جمله ادبي:

جمله زباني:

 

6

مصراع (چون خليل از شعله گل چيدن خوش است)تلميح به چه چيزي دارد؟

 

 

 

7

براي موضوع زير يك كلمه قصار يا يك امثال وحكم بنويسيد.

 

دوست:

 

8

جمله ادبي زيررابه جمله زباني تبديل نماييد.

درپاييزبرگ ها با وزش هرنسيم دست از دامن شاخه ها رهامي كنند.

 

 

 

9

فوايد با ادب بودن رابنويسد.(3مورد)

 

10

مفهوم بيت زيررابنويسيد.

درونش همچوغنچه ازورق پر          به قيمت هرورق زان يك طبق در

 

 

 

 

يكي از سه موضوع زيررا انتخاب نموده درمورد آن انشايي بنويسيد.

 

*كتاب بهترين دوست انسان

*يكي از زيبايي هاي آفرينش را توصيف كنيد.

*گزارشي از يك سفر خياليخود به اعماق زمين بنويسيد.

 


نمونه سوالات املایی سوم نوبت اول

به نام خدا

نام..........                 مديريت آموزش وپرورش شهرستان تيران وكرون        نمره باعدد:  

نام خانوادگي..........                      مدرسه امام صادق(ع)                         نمره باحروف:

نام پدر........                         ارزشيابي نوبت اول(دي ماه90)                    

كلاس.........                               درس:املا  پايه ي سوم

درستي يا نادرستي جملات زيررا مشخص نماييد

.

الف)دراملاي كلمات مركب نوشتن هردوشكل(خوش حال-خوشحال)نادرست است.ص              غ    

    

ب)هنگام نوشتن املابه انتخاب قلم وكاغذ مناسب بايد توجه كرد.                          ص             غ  

 

 

جاهاي خالي رابااستفاده از كلمات داخل پرانتز كامل كنيد.

 

الف)جوان ايراني نياز داردكه در.........اول خودوتارخ كشورش رابشناسد.(وحله ي-وهله ي)

 

ب)ازجمال صورت قصر وبسياري غلامان...........ملك وي هيچ خبرندارد.(صرير-سرير)

 

 

كدام كلمه باديگر كلمات هم خانواده نيست؟

 

محصول             تحصيل                حاصل                محصور

 

كدام گزينه ازنظراملايي نادرست است؟

 

اغليم:سرزمين        خصلت:ويژگي           اقتدار:توانمندي          قريحه:درك وفهم

 

كدام گزينه ازنظر معنايي نادرست است؟

 

معرفت:شناخت        طنين:سخن              ملاحان:دريانوردان      هياهو:سروصدا

 

كدام گزينه با بقيه متفاوت است ؟

 

خصوصيت            خاصه              خلاصه               مخصوص

 

معني واژه ي (نصرت)كدام است ؟

 

ياري كردن            مهرباني            خواهش كردن        دوري كردن

 

با حروف درهم ريخته شده ي زير كلماتي بسازيد كه با كلمات داخل پرانتز مترادف باشد.

 

ن ز ا گ ر(آلودگي)                                  ق م و ه ر(شكست خورده)

 

 

كلمات نادرستي كه درمتن زير آمده را يافته وشكل درست آن را بنويسيد.

 

 

اگر فرهنگ جوان وترز ديد او پايه ومايعي گرفته باشد مي تواندگشايشي دراو پديد آورد .

 

موش گفت :وفت آن است كه باقي ز مان خود به عدا رسانم.

 

 


نمونه سوالات انشایی سوم نوبت اول

به نام خدا

نام..........                 مديريت آموزش وپرورش شهرستان تيران وكرون        نمره باعدد:  

نام خانوادگي..........                      مدرسه امام صادق(ع)                         نمره باحروف:

نام پدر........                          ارزشيابي نوبت اول(دي ماه90)                    

كلاس.........                        درس:انشا ونگارش    پايه ي سوم

سوالات

 

درستي يانادرستي جملات زيررا مشخص نماييد.

 

الف)انشارا به شيوه ي داستان نمي توان نوشت.                                         ص            غ

ب)استفاده ازشبكه ي معنايي متناسب با موضوع انشابرزيبايي آن مي افزايد.      ص             غ       

 

هرگاه شاعريا نويسنده مصراع يابيتي ازشاعريانويسنده رادر نوشته ي خود بياوردبه آن چه ميگويند؟

 

تلميح             تضمين             تشبيه             تشخيص

 

مفهوم بيت(قدروقت ارنشناسددل وكاري نكند/بس خجالت كه ازاين حاصل ايام بريم)چيست؟

 

وقت شناسي      قناعت             هنرمندي         وفاداري

 

غزل ازنظر شكل قرار گرفتن قافيه باكدام قالب شعري هماننداست؟

 

رباعي           مثنوي              قطعه              قصيده

 

جاهاي خالي راباكلمات مناسب كامل كنيد

.

اگريك اثرادبي رابررسي ونقدوتحليل كنيم به آن.............مي گويند.

 

داستانهايي كه قهرمان آنها حيوانات هستند................ناميده مي شوند.

 

باهريك ازتركيب هاي زير جمله اي بسازيد.

 

تماشاي بهار:

 

دوستان واقعي:

 

براي هركدام از كلمات زير مراعات نظيرهايي بيابيد كه باهم شبكه ي معنايي بسازند.

 

آسمان                                   باران

 

مفهوم بيت(نه داناترآن كس كه والاتراست/كه والاتراست آن كه داناتراست)رابنويسيد.

 

 

 

يك مثال براي گفتگوي مونولوگ بنويسيد.

 

 

 

يكي ازسه موضوع زيررا انتخاب كرده درمورد آن انشايي بنويسيد.

 

*دوستان خوب كدامند؟

*يكي از شگفتي هاي آفرينش راتوصيف كنيد.

*غيمت شمردن وقت

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آبان 1391ساعت 20:27  توسط علیرضا سورانی | 
نمونه سوالات املایی کلاس دوم

به نام خدا

نام..........                 مديريت آموزش وپرورش شهرستان تيران وكرون        نمره باعدد:  

نام خانوادگي..........                      مدرسه امام صادق(ع)                         نمره باحروف:

نام پدر........                         ارزشيابي نوبت اول(دي ماه90)                    

كلاس.........                               درس:املا  پايه ي دوم

درستي يا نادرستي جملات زيررا مشخص نماييد

.

الف)زنگ املا فرصتي براي سنجش خوب گوش دادن است.                      ص              غ

 

ب)در نوشتن املا ازخط شكسته هم مي توان استفاده كرد.                           ص              غ

 

جاهاي خالي را بااستفاده ازكلمات داخل پرانتز كامل كنيد.

 

الف)درقديم.........خانه هاي ايرانيان يك طبقه بود.(غالب-فالب)

 

ب)دوگانگي ازميان بر..........ووحدت كلمه پديدارگشت.(خواست-خاست)

 

 

كدام گزينه بابقيه متفاوت است؟

 

رنج وتعب              شرف ومنزلت              صلح ودوستي              كافر ومسلمان

 

كدام گزينه باتوجه به معني نادرست است؟

 

تامل:صبركردن        مستور :پوشيده               گيتي:دنيا                  منزه:پاك

 

كدام كلمه با بقيه هم خانواده نيست؟

 

عمران                 تعمير                         معمور                      عبور

 

كدام گزينه از نظر معنايي نادرست است؟

 

اغلب :بيشتر          طرب:رنج                   تماثيل :تصاوير             معدوم :نابود شده

 

مترادف واژه ي(آزرم)كدام كلمه ي زير است؟

 

 

شرم وحيا             باادب                        غمگين                       خشمگين

 

باحروف درهم ريخته شده ي زيركلماتي بسازيد كه با كلمات داخل پرانتز مترادف باشد.

 

د ب ي ع(تازه وجديد)                             ه ا ت ا زاز(تكان خوردن)

 

 

درمتن زيركلماتي ازنظر املايي نادرست مي باشد آنهارا يافته وشكل درست آنهارابنويسيد.

 

 

به اين سبب كه بهار فصل تجديد حياط طبيعت است عروس فصل ها ناميده مي شود.درايران زمينهاي

 

 

مضروع از چهار منبا آبياري مي گردد وهيچ قومي به قدر ايرانيان مهارت وبسيرت ندارد.

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آبان 1391ساعت 20:19  توسط علیرضا سورانی | 

1-    جمله هاي به هم ریخته ی زیر را مرتب کنید.

الف - نوجوان ، کشف استعدادها،آینده ی ،جستجوی،در،و،است،خویش

ب- بپرسيد ، اگر ، جايي ، از ، متوجه ، نشده ايد ، را ، از ، معلم ، آن ، را ، درس ، خوب 

2-    جمله هاي ناقص زير را كامل كنيد .

الف- اگر درس ها را با دقّت ....

ب- پاكيزگي و اخلاق خوش از ....

ج- فردا...

3-    نامه اي به يكي از معلّم هاي خود بنويسيد و از او تشكّر كنيد .

4-    منظور هر يك از ضرب المثل هاي زير را در يك سطر بنويسيد .

الف- از چاله درآمد به چاله افتاد

ب- هر كه بامش بيش ، برفش بيشتر  

5-    داستان كوتاه زير را بخوانيد ؛ سپس آنرا به نثر روان و ساده برگردانيد.

شنيدم گوسفندي را بــزرگي        رهانيد از دهان و دست گرگـــي

شبانگه كارد بر حلقش بماليد       روان گـــوسفند از وي بناليـــــد

كه از چنگالِ گرگم در ربودي       چو ديدم عاقبت خود گرگ بودي

6-   با نوشتن جمله اي زيبا و دلنشين ، واژه هاي شماره ي يك را به واژه هاي شماره ي دو تشبيه كنيد 

      شماره 1                          شماره 2

الف - هواپیما                               عقابی تیزرو

ب- مادر                                   شمع فروزان

 

 

 

                          

7- براي هر كدام از اسم هاي زير يك صفت بنويسيد

الف- لباس                        ب- داستان                         ج- پزشك                           د- نقاشي

9– کدام شکل زبان از دیگر اشکال آن ماندگارتر بوده و باعث ارتباط بین نسل هاست؟

الف) زبان اشاره                                  ب)زبان گفتار                              ج)زبان نوشتار

10-با ترکیب های زیر جمله ای زیبا بنویسید:

معرفت کردگار

مصاحبت دوستان

11- جمله ی زبانی زیر را به صورت جمله ی «ادبی» بنویسید:

باد وزید.

13- در شعر زیر کدام یک از زیبایی های ادبی به کار رفته است:(2 مورد کافی است)

« جوجه های کبوتران گفتند                              کاش می شد کنار هم باشیم

روی گلدسته های یک گنبد                            روز و شب زائر حرم باشیم»

14-دو کلمه ی آینده و جوان را در یک جمله به کار ببرید.

15- متن زیر را نشانه گذاری کنید:

- شاپرک گفت متاسّفانه وقت رفتن رسیده خداحافظ تروم عزیز  ( !« » ، : . ؟ )

16- در متن زیر سجع ها را مشخص کنید:

« دانش تو را پاسبان است و و تو مال را نگهبان»

17- درباره ی مصراع « دیو چو بیرون رود فرشته درآید» یک بند بنویسید.

18-     با شبکه های مراعات نظیر زیر یک جمله بسازید

مزرعه - داس - درو

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان 1390ساعت 18:14  توسط علیرضا سورانی |